Garantie-voorwaarden

 

Stukadoors zijn trots op hun stucwerk. En geven graag garantie op de kwaliteit van hun stucwerk.                

Garantie-voorwaarden

Opdrachtgevers kunnen aanspraak op de Stukadoors en Afwerkingsbedrijf MRC Multirenovatieconcept garantie maken als de betreffende klus via MRC is uitgevoerd. 
De betreffende klus moet zijn uitgevoerd op basis van een geaccepteerd bod, En door beide partijen getekende overeenkomst/opdracht bevestigen,
Deze voorwaarden worden onderdeel van de overeenkomst door aanvaarding van onze offerte en/of verlening van een opdracht aan ons.
Tijdens de eerste 6 maanden na het opleveren, valt het stucwerk onder de aflevergarantie.
Het stucwerk moet voldoen aan de eisen voor normaal gebruik. Beschadigingen en gebreken moeten door de stukadoor hersteld worden.
U betaalt alleen zelf voor het herstel, als de beschadiging het gevolg is van 'niet afgesproken bijzonder gebruik' van het stucwerk. 
De stukadoor moet dan aantonen dat dit het geval is.  
Deze eerste zes maanden zijn een bijzondere periode binnen de afgesproken garantieperiode. Na de eerste zes maanden loopt de aflevergarantie af.
 
Gegarandeerd wordt dat:
  • het stukadoorswerk voldoende aan de ondergrond gehecht blijft.
  • het stukadoorswerk niet scheurt, tenzij dit veroorzaakt wordt door werking van de ondergrond, als de stukadoor die werking niet had kunnen voorzien.
  • gebreken kosteloos verholpen worden, tenzij de gebreken niet met het stukadoorswerk te maken hebben.
Verder staat het Stukadoors en Afwerkingsbedrijf MRC Multirenovatieconcept garant om alles te herstellen en de juiste service te verlenen naar de klanten toe.
 
 
Offertes Aansprakelijkheid na langere tijd:
 
Gebreken die niet zijn opgenomen in de offertes zijn moeilijk als nog te verhalen op Stukadoors en Afwerkingsbedrijf MRC Multirenovatieconcept
I.V.M. met bijvoorbeeld de werking van de fundering of de temperatuur van de klimaat veranderingen.van de zomer en de winter maanden.
zoals je met nieuwbouw de werkingen van krimp scheurtjes kunnen ontstaan. Voor verborgen gebreken,
die wel zijn opgenomen in de offertes bijvoorbeeld bestaande scheuren in gestucte muren,
blijft de aannemer echter ook na het verstrijken van de oplever termijn aansprakelijk.
 

 

 
 Offertes
 
De offertes van “Stukadoors en Afwerkingsbedrijf Multirenovatieconcept"
zijn standaard tot de startdatum van de offerte geldig. Offertes zijn pas geldig na ondertekening van de opdrachtgever.
Offertes zijn in principe kosteloos en vrijblijvend aan te vragen bij “Stukadoors en Afwerkingsbedrijf MRC Multirenovatieconcept"
Mocht het om een niet vrijblijvende offerte gaan of om een offerte, waarvoor “Stukadoors en Afwerkingsbedrijf MRC Multirenovatieconcept" kosten bij u in rekening zal brengen,
dan zal “MRC (multi renovatie concept)” u hier vooraf schriftelijk over informeren.
Alle offertes zijn standaard gebaseerd op werkdagen tussen 08.00 tot 17.00 uur. Niet standaard zijn de meer werkzaamheden.
Dit houdt in het uitvoeren van werkzaamheden,
anders dan omschreven in de offerte. Die zullen wij doorberekenen op basis van nacalculatie.
 
Mocht u een offerte hebben ondertekend en deze is reeds in onze administratie opgenomen en u trekt vervolgens de opdracht weer in, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
Dit omdat er mogelijk al materialen gekocht zijn die weer retour moeten.
Tevens hebben wij de tijd voor u gereserveerd en wij zouden in die tijd andere werkzaamheden uitgevoerd kunnen hebben voor een andere opdrachtgever.
Hierdoor ontstaan er extra kosten die wij door belasten aan de opdrachtgever.
 
 
 
 Betalingscondities
 
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
“Stukadoors en Afwerkingsbedrijf Multirenovatieconcept" heeft echter te allen tijde het recht gehele of
gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder bankgarantie, te verkrijgen.

Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van
het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim
en is naast eenmalige administratiekosten wettelijke rente verschuldigd vanaf de
datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de                                                            
daadwerkelijke betaling.

 

  
Comments